Výlety, zábava a atrakce po ČR

Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum

Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum

 

Broumovský klášter náleží Řádu svatého Benedikta. Pro svou architektonickou a kulturní hodnotu je od roku 1995 zapsán v seznamu národních kulturních památek České republiky. V prostorách národní kulturní památky je Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov evropská kulturní instituce podněcující tvořivost, sebevědomí a toleranci.  Je pohostinným místem vzdělávání, umění, dialogu, setkávání a spolupráce. Inspiruje prohlídkou monumentální ukázky české barokní architektury stejně jako živým programem a kulturou. Inspiruje i svým současným příběhem a nechává v sobě „číst“ v duchu hesla: „Quæ sit sapientia, disce legendo!“, tedy: „Co je moudrost, uč se čtením!“.

 

 

Historie a Současnost

Broumovský klášter s původně gotickým chrámem zasvěceným sv. Vojtěchu byl zbudován na místě původní tvrze v první polovině 14. století, počínaje rokem 1322. Význam Broumova velmi vzrostl v době husitských válek. Vzhledem k tomu, že Břevnovský klášter byl roku 1420 vypálen husity, opat Mikuláš II. se s několika řeholními bratry uchýlil do bezpečí opevněného Broumova. S sebou přinesli řadu cenných předmětů, klenotnici a s knihovnou i největší rukopisnou knihu světa, tzv. Codex gigas, jenž se od roku 1648 nachází jako válečná kořist ve Švédsku. Přesídlení opatů z Břevnova do Broumova mělo nesmírný význam pro kulturní a hospodářský rozvoj města i celého kraje.

 

 

V období tzv. katolické reformace po roce 1620 ovšem následovala řada opatů nesmírného významu, např. Tomáš Sartorius nebo Otmar Zinke. Nastala tak doba velkolepé stavební činnosti. Již za opata Sartoria v leech 1663–1669 se začal klášterní kostel přestavovat pod vedením italského stavebního mistra Martina Allia z Löwenthalu z gotické do barokní podoby. Dokončil jej opat Zinke, který toto dílo svěřil významným barokním architektům Kryštofovi Dientzenhoferovi a jeho synovi Kiliánu Ignáci. Ti také v letech 1727–1733 přestavěli hlavní objekt kláštera do dnešní podoby (konvent a prelatura), mírně proměněný opravami po dvou požárech ve druhé polovině 18. století. V době působení těchto dvou opatů dosáhl řád benediktinů podnikatelskou činností a organizací plátenické produkce několika set domácích tkalců velmi dobrého hospodářského postavení, které mu umožnilo nákladnou výstavbu klášterních objektů včetně tzv. broumovské skupiny kostelů.

 

 

Kilián Ignác Dientzenhofer je také autorem návrhů výzdoby vnitřních prostor kláštera, realizovaných vynikajícími umělci pražského baroka - štukatérem Bernardem Spinettim, freskařem Janem Karlem Kovářem či malířem Felixem A. Schefflerem. Interiéry opatství a konventu byly vyzdobeny mj. obrazy Petra Brandla. Oltářní obrazy v bočních kaplích kostela namaloval V. V. Reiner.

 

 

V roce 1950 posloužil klášter jako internační tábor pro řeholníky, následně sem byly sestěhovány řeholnice různých řádů. Internované sestry zde žily za nelidských podmínek a byly nuceny pracovat v továrnách a v zemědělství v Broumově a okolí.[2] Ulehčení situace přinesl teprve rok 1968, kdy díky politickým změnám mohly sestry nastoupit službu v charitních domovech. Od roku 1974 sloužil hlavní objekt Státnímu ústřednímu archivu k uložení přísně střežených fondů, po roce 1980 začala příprava nedpovedené rekonstrukce. V Broumově zůstaly pouze sestry dominikánky, jež zde pekly hostie pro všechny farnosti v Čechách a na Moravě. V roce 1990 ale přesídlily do ženských klášterů na Moravě.

 

Dům hostů

 

Po roce 1989 se břevnovští benediktini snažili opravit a osadit také broumovský klášter, z něhož vysídlili Městské muzeum. Faru však nadále vedl kněz řádu premonstrátů a jediný zdejší řádový příslušník, bratr Gereon, byl počítán mezi bratry laiky. V současné době nežije v klášteře žádný příslušník benediktinského řádu. Opatství je nadále administrováno z Břevnova (administrátorem je Prokop Siostrzonek). Komplex kláštera byl zařazen do Programu záchrany architektonického dědictví České republiky[5], neboť klášter byl po letech komunistické devastace ve zchátralém stavu. Klášter i jeho zahrada prošly v roce 2014 rozsáhlou revitalizací. Klášter je otevřen celoročně, sedm dní v týdnu, a nabízí jak tradiční, tak speciální prohlídky. V jeho prostorách nyní funguje Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov, které zde pořádá koncerty, hudebně-naučné večery, vědecké besedy, Univerzitu třetího věku, vernisáže v Galerii Dům a řadu dalších kulturních a vzdělávacích projektů. Od května 2015 klášter nabízí také nové ubytování Dům hostů.

 

 

Cenné exponáty

  • Knihovna čítající zhruba 17 000 svazků – patří mezi vzácně dochované klášterní knihovny v České republice. Bývala nicméně podstatně rozsáhlejší – tisíce knih byly zničeny za komunistického režimu.

  • Kopie Turínského plátna z roku 1651 – byla nalezena v klášterním kostele nad kaplí sv. Kříže v dřevěné schránce za zlaceným štukovým věncem s nápisem Sancta Sindon v roce 1999. Plátno daroval turínský arcibiskup Julius Caesar Barbera pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matouši Ferdinandu Sobkovi z Bílenberka, který je pak daroval broumovskému klášteru. Na světě se nachází kolem 40 podobných kopií, broumovská je však jediná ve střední Evropě.

  •  

Kopie Turínského plátna z roku 1651
 
  • Vamberecké mumie – v podzemí kláštera je jich uloženo 34. Pocházejí z krypty farního kostela ve Vamberku, do kláštera byly kvůli nevyhovujícím podmínkám původního úložiště převezeny v roce 2000. Jedná se především o mumie významných měšťanů převážně z 18. století, mezi něž patřila mj. zakladatelka vambereckého krajkářství, hraběnka belgického původu Magdaléna Grambová.

 

             Knihovna - 17 000 svazků                      

 

Klášterní zahrada

Zahrada byla založena okolo roku 1676 za opata Sartoria. V přední části byla vybudována okrasná terasová zahrada v barokním italském stylu s pravidelnými geometrickými ornamenty. Za ní byla zřejmě zelinářská část a v zadní části byl později založen park s barokní kašnou. Její celková rozloha je přibližně 2,5 ha a jako součást kláštera je rovněž národní kulturní památkou. Zahrada a všechny její objekty (Kuchařův dům, Zahradníkův dům, Galerie Dům, kašna, Dřevník, funkční historický kuželník, vodárenská věž i Památník opata Jakuba Chmela) prošly v roce 2014 nákladnou revitalizací a úpravami. Zahrada s krásným výhledem na nedaleké Javoří hory, je veřejnosti volně a zdarma přístupná - každý den, od osmi do osmi.

 

 

Prohlídkové okruhy

 

1. Standardní prohlídkový okruh

Návštěvníci prohlídkového okruhu uvidí refektář – bývalou klášterní jídelnu – ve které se nachází vystavená kopie Turínského plátna, látky, do níž byl zabalený Ježíš Kristus po sejmutí z kříže, a tato kopie je jediná na sever od Alp. Následuje návštěva klášterní knihovny s mnoha vzácnými tisky a sakristie. Poslední místností, která je součástí prohlídky, je bohatě zdobený barokní kostel sv. Vojtěcha, v němž byla v roce 1999 objevena kopie Turínského plátna. Ke vstupence na základní prohlídkový okruh je možné dokoupit za zvýhodněnou cenu prohlídku Vambereckých mumií, které jsou uloženy v klášterním sklepení a jejich původ sahá do 17. a 18. století.

 

Uvidíte: refektář – knihovnu – sakristii – kostel sv. Vojtěcha

Kdy: podle otevírací doby vždy v lichou hodinu

 

 

2. Prohlídka s Lotrandem

V roli průvodce se při této speciální prohlídce objeví mladý loupežník Lotrando, který v broumovském klášteře studoval. Všechny vědomosti a zajímavosti, kterým se naučil, hodlá předat pozorným návštěvníkům. Během prohlídky na všechny čeká nejedno překvapení. Formou interaktivní a zábavné hodinové hry budou návštěvníci poznávat tajemný broumovský klášter a luštit tajenkový rébus. Pokud se všem podaří vyřešit historickou záhadu, obdrží od Lotranda jeden z deseti klíčů otvírající tzv. „Třináctou komnatu“. Tu bude moc navštívit každý, kdo nasbírá alespoň sedm z deseti klíčů na hradech a zámcích zapojených do projektu Otevřete 13. komnatu (hrad Grabštejn, Kost, Slezkoostravský hrad, zámek Loučeň, Děčín, Chlumec nad Cidlinou, Kačina, Kozel, Slatiňany).

 

Co uvidíte: kostel sv. Vojtěcha - sakristie - knihovna - refektář - Lotrandova komnata

Kdy: SO/NE: 10.00; 14.00

 

 

3. Klášterem od sklepa po půdu

Mimořádné prohlídky broumovského kláštera. Nenechte si ujít jedinečnou příležitost nahlédnout do míst, která jsou běžně nepřístupná. Při těchto prohlídkách uvidíte nejen historickou část kláštera, ale také rozsáhlé sklepní prostory, nově opravené prostory opatských sálů s výstavou Poklady z depozitářů, prostory 3. patra a nádhernou půdu. Kapacita prohlídky je omezená.

 

Kdy: speciálně vypsané termíny v kalendáři akcí

Rezervace vstupenek: prohlidky@broumovsko.cz, 734 443 161

Vstupné: Dospělí 170,-/Snížené 110,-

 

 

4. Noční prohlídky

Při nočních prohlídkách zažijete jedinečnou atmosféru za světla svíček a baterek. Průvodcem této prohlídky je benediktinský mnich a prohlídky jsou tematicky zaměřené na momenty života v klášteře. Noční prohlídky se konají většinou v červenci a srpnu, či při speciálních příležitostech. Aktuální informace v kalendáři akcí.

 

 

5. Vamberecké mumie

V rozsáhlých sklepeních broumovského kláštera je uloženo celkem 34 mumií pocházejících z krypty farního kostela sv. Prokopa ve Vamberku. V polovině 80. let probíhaly v bezprostřední blízkosti kostela výkopové práce, při nichž došlo k porušení kanalizace, což mělo za následek zatékání odpadních vod do krypty. Vzhledem ke změně klimatických podmínek (především zvýšené vlhkosti) se řada mumií začala kazit, některé byly ve značném stádiu rozkladu a musely být pohřbené do země. Z původních přibližně 50 mumií se podařilo zachránit 34 a byly dočasně uloženy v depozitáři pobočky Okresního muzea Orlických hor ve Vamberku. Do broumovského kláštera byly převezeny v roce 2000.

 

 

Nejstarší mumie pocházejí ze 17. století, avšak převážná část z 18. století. Jedná se především o mumie vambereckých měšťanů, kněží, varhaníků a dalších významných osobností. Mnoho zmínek o lidech, kteří jsou v rakvích pohřbeny, se nám nedochovalo. Jen u některých je přiložena cedulka se stručným životopisem, například: vamberecký farář Adam Damian Rozvoda, který zemřel 23. srpna 1774 „Kněz to zvláště zasloužilý, znamenitě čilý a horlivý, který působil ve Vamberku 33 let"; František Liška, syn varhaníka Jana Lišky a jeho manželky Anny, ..., zemřel 5. března 1750 ve věku 76 let. Jednou z nejvýznamnějších osobností, které byly do krypty pohřbeny, je zakladatelka vambereckého krajkářství Magdalena Grambová. Mezi dospělými leží rovněž dvě mumie dětí.

 

 

6. Mnišská prohlídka

Prohlídkový okruh je totožný se standardním prohlídkovým okruhem, touto prohlídkou ale provede všechny návštěvníky kostýmovaná postava. A protože jsme v klášteře, bude to benediktinský mnich. Na návštěvníky čekají zajímavé informace navíc o životě mnichů v klášteře.

 

Co uvidíte: refektář – knihovnu – sakristii – kostel sv. Vojtěcha

Kdy: podle otevírací doby vždy v sudou hodinu

 

 

 

Areál broumovského kláštera je otevřen denně, prohlídky se konají po celý rok mimo předem vyhlášené dny.

 

LISTOPAD - BŘEZEN

 

DUBEN - ŘÍJEN

 

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ -  Zaostřeno na BAROKO

klášterní kostel, sakristie, knihovna, refektář s kopií Turínského plátna

Dospělí   120,- Kč
Děti do 6 let   30,- Kč
Děti 6-15 let   60,- Kč
Studenti 15-26 let, ZPT   85,- Kč
Seniorské vstupné   105,- Kč
Rodinné vstupné 2 dospělí, 2-3děti do 15 let 280,- Kč
Prohlídka mumií    +25,- Kč
Hřbitovní kostel   35,- Kč

 

KOSTÝMOVÁ PROHLÍDKAŽIVOT V KLÁŠTEŘE

V doprovodu kostýmované postavy - benediktinského mnicha
Klášterní kostel, sakristie, knihovna, refektář s kopií Turínského plátna.

 

Dospělí   120,- Kč
Děti do 6 let   30,- Kč
Děti 6-15 let   60,- Kč
Studenti 15-26, ZTP   85,- Kč
Seniorské vstupné   105,- Kč
Rodinné vstupné 2 dospělé osoby, 2-3 děti do 15 let 280,- Kč

 

SKUPINOVÉ VSTUPNÉ

Turistické skupiny skupina min. 10 osob 10% sleva

 

LOTRANDOVY PROHLÍDKY

Zábavná prohlídka v doprovodu loupežnického synka Lotranda v rámci projektu Otevřte 13. komnatu. Po vyluštění křížovky získají návštěvníci  klíč od 13. komnaty.

Dospělí   155,- Kč
Děti   105,- Kč

 

   

NOČNÍ PROHLÍDKY

   
Dospělí   150,- Kč
Snížené   85,- Kč

 

   

NOČNÍ HRANÉ PROHLÍDKY

   
Dospělí   170,- Kč
Snížené   110,- Kč

 

   

HUDEBNÍ PROHLÍDKY

   
Dospělí   130,- Kč
Snížené   70,- Kč
     
OSTATNÍ SLUŽBY    
Fotografování (bez použití blesku a stativu) 50,- Kč
Filmování (bez použití stativu a nasvícení) 100,- Kč

 

 

 

Akuální a podrobnější informace na  www.klasterbroumov.cz/cs/

 

ADRESA:

Vzdělávací a kulturní centrum Klášter Broumov

Klášterní 1

550 01 Broumov

 

 

NÁZEV MÍSTA KLÁŠTER BROUMOV
   
REGION: Východní Čechy – Broumov
ADRESA:

Klášterní 1

550 01 Broumov

WEB MÍSTA:

 www.klasterbroumov.cz/cs/

KATEGORIE: Atrakce pro děti
   
OTEVÍRACÍ DOBA: Denně OD 10 HODIN - DO 17 HODIN letni sezona
CENÍK: (Základní / Senioři / Studenti / Děti 6-15 LET / Rodinné)
  (120 KČ/ 105 KČ / 85 Kč / 60 Kč / 280 Kč)
   
TELEFON:

+420 491 521 283

E-MAIL:

vkcb@broumovsko.cz

 

Mapa - Východní Čechy  –  Náchod a Kladské pomezí  –  Klášter Broumov

 

Fotogalerie: Klášter Broumov - Vzdělávací a kulturní centrum

/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/broumovsky-klaster22-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/balustrada-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/zahrada-jpg2/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/zahrada11-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/klaster-broumov1-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/balustrada11-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/broumovsky-klaster-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/broumovsky-klaster222-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/klasterni-zahrada-foto-petr-vrestiak-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/turinske-platno-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/cafe-dientzenhofer-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/divadelni-inscenace-hra-nic-e-o-historii-broumovska-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/artcafe-klub-pratel-umeni-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/galerie-dum-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/klaster-broumov11-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/hrbitovni-kostelik-panny-marie-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/klasterem-od-sklepa-po-pudu22-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/klasterem-od-sklepa-po-pudu33-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/klasterem-od-sklepa-po-pudu44-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/knihovna-jpg6/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/kostel-sv-vojtecha-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/mnisska-prohlidka-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/mnisska-prohlidka11-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/nahlednete-do-bohate-historie-klastera-plne-nejen-umeleckych-del-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/nocni-prohlidky11-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/nocni-prohlidky22-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/nocni-prohlidky33-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/nocni-prohlidky44-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/nocni-prohlidky55-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/nocni-prohlidky66-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/prohlidka-s-lotrandem11-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/prohlidka-s-lotrandem22-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/prohlidky-s-lotrandem-pro-male-i-velke-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/sakristii-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/ubytovani-dum-hostu-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/vamberecke-mumie-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/vamberecke-mumie11-jpg1/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/vzdelavaci-programy-pro-deti-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/zahrada22-jpg/
/album/fotogalerie-klaster-broumov-vzdelavaci-a-kulturni-centrum/zahrada44-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2019-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?

 

 

Danky Mňamky - Hlavní jídla

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

MASOVÉ KULIČKY NA ŠVÉDSKÝ ZPŮSOB S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: Kuličky: cca 800g mletého masa (mix hovězí a vepřové) 1 cibule (nadrobno) olej 1/2 hrníčku strouhanky 1 vejce špetka muškátového oříšku sůl, pepř   Omáčka:  1 cibule (nadrobno) 50g másla 40g hladké mouky 600ml hovězího vývaru (já dala vodu a 1/2 kostky...

Koprové nočky - halušky s brynzou

Koprové nočky - halušky s brynzou

Ingredience: 2 hrnky polohrubé mouky 1 vejce 3/4-1 hrnek mléka 3 lžíce jemně nasekaného kopru sůl 100-120 g brynzy slanina podle chuti   Příprava:  Mouku, vejce, sůl a kopr smícháme a postupně přidáváme mléko až do požadované konzistence. Těsto by mělo...

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

JAHODOVÉ KNEDLÍČKY Z TVAROHOVÉHO TĚSTA SE ZAKYSANOU SMETANOU

Ingredience: 250g měkkého tvarohu ve staniolu 70g změklého másla 70g dětské krupičky 70g hladké mouky 1 vanilkový cukr špetka soli citronová kůra (dala jsem 1/2 sáčku Finesse - citronová kůra s fruktózou od dr. Oetkera) mimo to ovoce dle chuti (u nás byly jahody) oslazená zakysaná...

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

HOLANDSKÝ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 1 kg mletého masa 1 lžíce soli 1 lžíce cukru 200 ml vody 200 g tvrdého sýra (Eidam, Gouda nebo i jiný) 8-10 lžic strouhanky 4-6 lžic hladké mouky 2-3 vejce Pepř   Příprava:  Do mletého masa přidáme lžíci cukru a soli, přilijeme 200 ml vody, vše dobře promícháme...

Rychlé halušky z jogurtu

Rychlé halušky z jogurtu

Ingredience: 150 g bílého jogurtu 1 vejce 5-6 lžic polohrubé mouky na špičku nože kypřícího prášku sušený libeček sůl zelí, slanina nebo brynza   Příprava:  Nejdříve dáme vařit osolenou vodu, protože je to rychlovka. Jogurt, vejce, mouku, sůl, libeček a...

KUŘECÍ MASO V BRAMBORÁKU A SALÁT COLESLAW

KUŘECÍ MASO V BRAMBORÁKU A SALÁT COLESLAW

Ingredience: Těsto na bramborák:  5 stehenních KUŘECÍCH řízků 5 větších brambor (najemno nastrouhat) 1 mladá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat) 1 středně velká cibule (nadrobno) 4 stroužky česneku (prolisovat) 4 vejce polohrubá mouka mléko (množství dle hustoty těsta) sůl, mletý...

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

KUŘECÍ KARI PLACIČKY S CUKETOU

Ingredience: 3 velké kuřecí stehenní řízky (na drobnější kostičky) 1 středně velká cibule (nadrobno) 1 malá cuketa (cca 250g, nahrubo nastrouhat i se slupkou) 5 vajec 1 lžíce sušené majoránky 1 lžička kari koření 1 lžička mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička Magi 1 lžička...

ZAPEČENÉ BRAMBORY S ŘAPÍKATÝM CELEREM A PEPŘOVÝ KUŘECÍ STEAK

ZAPEČENÉ BRAMBORY S ŘAPÍKATÝM CELEREM A PEPŘOVÝ KUŘECÍ STEAK

Ingredience: Maso: 4 Stehenní kuřecí řízky sůl grilovací koření čerstvě mletý "čtyřpepř" olej 1 sojová omáčka trocha vody 1 hotová světlá jíška   Brambory:  cca 1,5kg brambor (oloupat, omýt, nakrájet na cca 2-3mm silné plátky) 6 stonků řapíkatého celeru (na 1cm silné...

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

TELECÍ ZÁVITKY NA HRUBOZRNNÉ HOŘČICI

Ingredience: Cca 1kg telecího masa (měla jsem karé) plátky anglické slaniny 1 hrubozrnná hořčice sůl, mletý černý pepř 1 kostka Masoxu sojová omáčka hladká mouka voda   Příprava:  Telecí karé není příliš vysoké, proto jsem řezala vždy 1cm silný plátek, ale nedokrojila až na...

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

KARBANÁTKY PEČENÉ V TROUBĚ

Ingredience: Karbanátky:  Cca 1500g mletého masa (mix vepřového a hovězího) 2 středně velké cibule (nadrobno) 5 stroužků česneku (prolisovat) 4 lžíce plnotučné hořčice 4 lžíce ostrého kečupu 1 lžíce sušené majoránky sůl, mletý černý pepř 2 lžičky směsi koření na mleté maso 2...

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

PEČENÁ VEPŘOVÁ LÍČKA A BRAMBOROVÉ PYRÉ

Ingredience: Maso:  Cca 1kg vepřových líček 1 středně velká cibule (nadrobno) 3 stroužky česneku (nadrobno) 1/2 lžičky mletého chilli 1 lžíce medu 250ml světlého piva 250ml masového vývaru sůl, mletý černý pepř sušený česnek 1 lžička drceného...

FAVORIT neboli VAŘENÁ SEKANÁ

FAVORIT neboli VAŘENÁ SEKANÁ

Ingredience: 750g vepřového boku bez kosti a kůže 500g jemného salámu (typu Junior) 4 vařená vejce (na kostičky) 4 syrová vejce 1 červená kapie (na malé kostičky) 2 hrsti mraženého hrášku 1 lžička Vegety 1 lžička soli 1 lžička mletého černého pepře   Příprava:  Maso a salám...

SÝROVÉ BULKY

SÝROVÉ BULKY

Ingredience: 225ml vlažné vody 45ml oleje 420g hladké mouky 1 lžička cukru 1 a 1/2 lžičky soli 15g čerstvého droždí 1 vejce na potření tvrdý sýr strouhaný nebo plátky (já použila obyč. strouhanou "třicítku")   Příprava:  Těsto zpracováno a vykynuto v pekárně. Vykynuté...

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

ŠPÍZY Z KUŘECÍCH SRDÍČEK A ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY S ČERSTVÝMI BYLINKAMI

Ingredience: Špízy:  500g chlazených kuřecích srdíček (očistit, omýt a osušit) cca 6 stroužků česneku (na silné plátky) čerstvá bazalka sůl, čerstvě mletý čtyřbarevný pepř olej nebo sádlo na smažení šťouchané brambory   Příprava:  Srdíčka vložíme do misky, osolíme a...

ZAPÉKANÁ ZELENINA

ZAPÉKANÁ ZELENINA

Ingredience: 3 štíhlé cuketky 2 obří mrkve (oloupat) 200g zakysané smetany 100g olomouckých tvarůžků (najemno nastrouhat) 6 vajec sušený česnek sůl, mletý černý pepř máslo na vymazání pekáčku   Příprava:  Jednu cuketu i se slupkou nakrájíme na cca 0,5cm silná...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

KUŘECÍ BÁBOVKA S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ BÁBOVKA S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 6 kuřecích stehenních řízků 300g anglické slaniny (plátky) 2 paprikové klobásy 5 celých syrových vajec 250g strouhaného Eidamu něco zeleného (já dala dvě hrsti mraženého hrášku, ale můžete použít třeba listový špenát) sůl, pepř grilovací...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Zelníky s kuřecím masem

Zelníky s kuřecím masem

Ingredience: 150-200 g vymačkaného kysaného zelí 1 větší brambor cca 150 g kuřecího masa (měla jsem stehenní) 2 vejce 4-5 lžic mléka 4-5 lžic hladké mouky (nevrchovaté) lžička sušeného česneku kmín, pepř, sůl olej nebo sádlo na...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

POMALENÉ KRŮTÍ MASO NA PAPRICE S TĚSTOVINOU

POMALENÉ KRŮTÍ MASO NA PAPRICE S TĚSTOVINOU

Ingredience: Cca 1kg krůtího stehenního masa (na větší kostky) 2 středně velké cibule (nadrobno) 4 stroužky česneku (nadrobno) olej 2 lžíce mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička sušeného tymiánu 10 kuliček černého pepře 6 kuliček nového koření 2 bobkové...