Výlety, zábava a atrakce po ČR

Olešnické muzeum strašidel

Olešnické muzeum strašidel

 

Město Olešnice nabízí nejen pro děti zajímavý cíl - muzeum strašidel. Vzniklo ve sklepení bývalé ledárny, kde se od zimy do letních měsíců uchovával led pro řezníky a olešnický pivovar. Sklepení bylo postaveno pod bývalým hřbitovem na počátku 19. století a od poloviny 20. století nebylo využíváno. Při prohlídce vás doprovází reprodukovaný výklad, hudba a strašidelné zvuky. Nové využití našlo sklepení otevřením muzea pověstí Olešnicka v r. 2003. Seznámíte se tak např. s místním Raráškem, Polednicí, Divoženkou, Nevěstou v rakvi, Zrádnou děvečkou, Světluškou apod. Autorem pověstí ve vyprávění je PaedDr. Zdeněk Peša, autorem figurín strašidel a postav Mgr. Blanka Kudová.

 

 

Vstupenky do muzea jsou k zakoupení v protějším infocentru (což je cca 50 m od muzea strašidel). V roce 2010 otevřelo město Olešnice také stálou výstavu historických vozidel a obrazů rodiny Hamerských. Expozice vznikla jako součást projektu modernizace kulturních zařízení podpořeného dotačně ROP Jihovýchod. Najdete jej na náměstí Míru v domě č.p. 25 pod kostelem a radnicí.

 

 

Expozice muzea strašidel

 

   NA SPRAVEDLNOSTI (Kat na pranýři)

Městečko Olešnice mělo mnoho privilegií udělených majitelem panství či panovníkem. Mělo též hrdelní právo. To spočívalo v pravomoci purkmistra a konšelů soudit hrdelní zločiny a rozsudky na území městečka vykonávat. V těchto dobách si sice olešničtí měšťané vydržovali ozbrojenou stráž, která bděla nad jejich bezpečím ve dne a ponocné hlídající v noci, avšak kata měla jen velká měst.

    

 

   NA SPRAVEDLNOSTI (žena na pranýři)

Mistr kat se svými pomocníky na vyžádání do Olešnice přijel, aby za nemalou odměnu rozsudek vykonal. Popravčí místo bylo na louce za Olešnicí, kde před zraky olešnických měšťanů dodýchal nejeden zločinec. Kruté tresty za hrdelní zločiny však doprovázely tresty mnohem častější, tresty, kdy se provinilec dopustil zlého činu proti cti některého občana. Proto nebylo ničím nezvyklým, když u kostela stála na pranýři vystavena posměchu lidí mnohá klevetivá osoba. To, že se jedná o osobu ženského pohlaví je shoda opravdu náhodná. Nebo není?

 

 

     NEVĚSTA V RAKVI

Příběh starý, poučný, děsivý i s dobrým koncem se vypráví o domě č. p. 116 v Olešnici. Tenkrát v tomto domě vdávali dceru. Ženich byl z dobrého rodu olešnických hospodářů a ani nevěsta nebyla chudobná. Nadešel tedy čas, kdy srdce dcery promluvilo a rozum otce nic nenamítal. Po setkání rodičů a po ohláškách určil pan farář termín svatby. Obě rodiny se chtěly vytáhnout, a tak se předháněly ve svatebních přípravách. U nevěstiny rodiny se peklo, vařilo, smažilo. Protože však nevěsta ráda mlsala, tiše se vytratila do sklepa na tvaroh. Nad schody si jí všimla jenom děvečka. Ve sklepě se nevěsta pustila hltavě do své oblíbené pochoutky a to tak, že velká hrudka tvarohu jí zaskočila a děvče zbavené dechu upadlo na vlhkou, hliněnou zem. Tam našla děvečka nevěstu bez dechu, udávenou tvarohem.

Ještě ten den byla nevěsta převezena do márnice a na další den se měl konat pohřeb. Pozůstalí se s dcerkou rozloučili, a tak měl již jen hrobník uložit tělo do rakve. Hrobník se však večer vrátil k rakvi, odložil víko a chtěl ukrást vzácný a drahý náhrdelník od zarmouceného ženicha, který si vyhlédl. Položil ruce na promodralé hrdlo nebožky a chtěl náhrdelník sejmout. V tu chvíli rakev spadla a nárazem se hrudka tvarohu z krku dívky uvolnila. Ta se posadila a pak vztyčila nad vyděšeným hrobníkem, který s výkřikem hrůzy prchal z márnice, aby až do konce života koktal.

 

 

POLEDNICE 

                          Kopce strmě se zvedající nad Moravskou stranou dostaly název Moravské Vrchy. 

Říkalo se jim zkráceně „Vrchy" a chodilo se za Vrchy - později tedy na „Závrší". Říkalo se, že právě tam tancují divoženky - divé ženy. Zde na vzdáleném místě od lidí měly klid ke svým rejdům. Klid rušili jen čas od času lidé na Klimentově poli nebo ženské, jdoucí s klestím či na houby. To se pak divoženky stáhly hlouběji do lesa.

Závrší se probudilo do krásného rána, kterým přichází pracovat na pole skupinka žen z Olešnice. Na kraji pole se zastaví. Mladá maminka nejdříve nakrmí své dítě - holčičku. Děvčátko je nakrmeno, spí na kraji pole a matka s ostatními pleje len. Čas od času pohlédne k dítěti a pak pokračuje v práci. Zvláště dnes je nepokojná, srdce ji drtí podivné tušení neštěstí.

Ještě jedna žena svírá toho rána v náručí dítě. Dítě s velkou hlavou, vyboulenýma červenýma očima a malým tělíčkem. Místo povijanu je zabalené v pytlovině a zrovna teď nekřičí, usnulo vysílené křikem a hladem. Matka tohoto tvorečka je shrbená a pokřivená osoba oděná v cárech, celá ušpiněná. Zpod špínou zčernalého šátku pod popelavými vlasy blýskají zlé oči. Skryta keři na kraji lesa sleduje olešnické ženy a žádostivě pozoruje šípkový keř. Ne keř, ale spící dítě v povijanu.

Zatím na poli pokročily ženské už hodně daleko, však bude poledne. Tak dost, půjdeme k obědu. Pomalu se ženské blíží k mezce, až na mámu. Ta se těší na polaskání s dceruškou. Jak to, že v dálce nesvítí bělostný povijan? Zrychlený krok se mění v běh a na jeho konci hrůza.

     

 

Na plachetce leží zpola holé snědé dítě zabalené v pytlovině. Vyděšená matka vykřikne a výkřik probudí cizí děvčátko. Odpovídá děsivým křikem a v jeho veliké hlavě se otevírají vyboulené načervenalé oči. To už přiběhly ostatní, aby podepřely zoufalou matku. Divá žena, to divoženka vyměnila dítě.

Dlouho do noci pátrali mužové s pochodněmi po lese, až se všichni vrátili zpět do Olešnice. Nešťastní rodiče doufají v druhý den. Zatím dítě s velkou hlavou ze soucitu nakrmili, umyli a oblékli.

Dítě divoženky vyrůstalo u obou rodičů. Cizí děvče jim nebylo k radosti. Pro všechny bylo vysvobozením z mnoha trápení, když tohle dítě divoženky v mladém věku odešlo na věčnost.

Vedle divoženek se dříve v hlubinách lesů objevovaly i polednice. Od divoženek k nerozeznání, za zlé činy navždy vyloučené z družiny víl, kam dříve patřily. Z lesů vycházely a do lidských obydlí nakukovali v pravé poledne, aby kradly děti.

Skupinu zlovolných ženských bytostí doplňují čarodějnice. Ty se lidem nevyhýbaly, naopak zajišťovaly si u nich obživu. Protože kouzlily, dokázaly i léčit, vyhledávaly je mladé panny pro získání elixíru lásky, staré báby pro elixír mládí. Hospodáři k nim chodili pro léky pro dobytek a závistivci a zlolajníci pro své podlé kousky na sousedy. Dopravním prostředkem bylo čarodějnicím koště, místem jejich setkání nejvyšší kopce v okolí za měsíčných nocí.

 

    RARÁŠEK 

Na Vejpustku v domě č. p. 48 žil chalupník s chalupnicí a k tomu kupa dětí. V nízké dřevěné chaloupce třeli bídu s nouzí. Na jaře se roznemohl chalupník. Chalupnice si už nevěděla rady, jak nakrmit děti. Tehdy si vzpomněla na vyprávění báby, o které lidé říkali, že byla tak trochu čarodějnice.

Když se prý vajíčko od černé slepice na Velký pátek snesené po celý měsíc pod paží nosí, vyklube se z něj skřítek, který pak slouží ku prospěchu hospodáři. Protože si chalupnice jiné rady nevěděla, chodila celý měsíc s paží přivázanou k tělu a pak se jednoho večera v seknici objevilo černé kuře s divýma očima. Byl to rarášek, který za misku smetany začal sloužit.

Už druhý den ráno byla ve světnici kupa obilí. Od toho dne se v chalupě začalo dobře dařit. Olešnickým sousedům se však také ledacos začalo ztrácet. Což o to, když to byla úroda, připsali to lidé myším a jiným škůdcům. Když se ale začaly ztrácet v noci věci ze stavení, začalo se mluvit o divném zloději, který se dostane přes okenice i přes zamčené dveře.

 

 

To by musel být chalupník hluchý, aby tyto zvěsti neslyšel a přestože nic ze skřítkem přinesených věcí z domu nevynesl, začali lidé po něm divně koukat. Poručil tedy ženě, že musí skřítkovi domluvit. Ta také nechtěla mít oplétačky s rychtářem, a tak vyrušila skřítka přímo při jídle. Ten vztekle prskl a zle se zaškaredil. Chalupnice se však nedala a hned se do skřítka pustila, že prý jsou slušní lidé a že nechtějí žádné kradené věci. Co však bába chalupnici neřekla, bylo to, že skřítek je prchlivý a mstivý. Rozzuřený skočil po chalupnici a zle ji škrábal. Ta začala křičet a přivolala chalupníka. Jenom s jeho pomocí koštětem zahnali skřítka na půdu a pak šli vyděšení spát.

Vše se obrátilo naopak. Úrodu zničila voda a zbytek zrna myši. Brambory shnily, kravka zhubla a dávala jen málo mléka. Tak bylo zjara hůře než loni. Tehdy se rozhodli z Olešnice odejít.

Tak se stalo, dům prodali a jednoho večera dorazili do nového domova. Vůz zatlačili do stodoly, do seknice nastlali něco slámy a šli utrmáceni dlouhou cestou spát. Jaké bylo zděšení všech, když ráno uslyšeli křik panímámy. Všichni se vyhrnuli na dvůr a tam - po dvoře si pyšně vedle omdlelé chalupnice vykračuje černé kuře s divýma očima a hlasitě se chechtá.

 

    SVĚTLUŠKA

Když skončily Napoleonovy války, prošla francouzská vojska naším krajem. Po vojně, na olešnickém pivovaře si lidé radostně připíjeli večer co večer šťastni, že vojna, která nešetřila majetek, avšak ušetřila v kraji životů, je pryč. Přišel krásný letní večer o žních, a teprve za tmy přišel do hospody na pivovaře mladý rolník z Veselky. Cestou procházel kolem rybníků pod Veselkou směrem k Olešnici. Teď celý vyjevený vypráví společnosti, že nad rybníky tancovala světélka, že slyšel dívčí zpěv beze slov a že jej cosi nutilo jít blíže světélkům, za tajemným světlem. Jenom ruka na křížku zavěšeném na šňůrce u krku a motlitba jej prý zachránily, aby on, neplavec, nevstoupil do vody u hráze nejhlubšího z rybníků.
 

 

Cizí hosté se mládenci posmívali, že prý v ústupské hospodě musel pořádně přebrat, když si teď takto vymýšlí. Místní však a zvláště ti starší se mládenci neposmívají. Berou ho mezi sebe, rychle přistrčí kalíšek kořalky, aby se vzpamatoval. Hospoda zmlkla a starý ponocný hlavně pro cizí posměváčky vypráví příběh dva roky starý.

Jedné noci se ztratil v Olešnici nakvartýrovaný francouzský voják a jeho utonulé tělo se po týdnu našlo v rákosí u břehu rybníka. Tehdy se už pluk hnul z Olešnice, a tak jen ponocný a rychtář s doktorem, který dělal překladatele, slyšeli výpověď dvou vojákových druhů před plukovníkem o tom, jak se jim každé ráno poslední dny chlubil, že celou noc protancoval s nádhernými zpívajícími dívkami, které jej obklopeny světýlky, po půlnoci zvaly k tanci na loučce u rybníků.

Plukovník se vojácky zasmál, že je to věc nemožná, že se patrně podroušený voják utopil, protože neuměl plavat. Oba vojáci raději už neříkali, že jejich druh byl bretaňský rybář, a olešničtí, ti věděli své...

V našich krajích se vypráví, že na rozdíl od bludiček, byly poblíž močálů a vodních ploch další, tentokrát hodné bytosti. Těm se říkalo světlušky. Někdy měly podobu světýlek mihotajících se nad mokřady, jindy podobu dívek, které zbloudilé pocestné vyváděly z nebezpečných močálů a zachraňovaly tak jejich životy.

 

 

Období: květen - září

pondělí - neděle 09:00 - 16:00

 

 

dospělí        30,- Kč
děti 3 - 15 let 20,- Kč
děti do 3 let zdarma
senior pas 25,- Kč
rodinné pasy 50 % sleva

 

Akuální a podrobnější informace na www.olesnice.cz/olesnicke-muzeum-strasidel

 

ADRESA:

Olešnické muzeum strašidel

Infocentrum, prodej vstupenek do muzea strašidel 

náměstí Míru 21

679 74 Olešnice

 

 

NÁZEV MÍSTA Olešnické muzeum strašidel
   
REGION: JIŽNÍ MORAVA – Olešnice
ADRESA:

náměstí Míru 21

679 74 Olešnice

WEB MÍSTA: www.olesnice.cz/olesnicke-muzeum-strasidel
KATEGORIE: Muzea a expozice
   
OTEVÍRACÍ DOBA:

DENNĚ od 9 hodin do 16 hodin letní sezona

CENÍK: (Základní / Studenti / Děti do 3 let)
  (30 KČ/ 20 KČ / zdarma)
   
TELEFON:  +420 516 463 108 
E-MAIL:

olesnice@olesnice.cz

 

  Mapa - Jižní Morava - Moravský kras a okolí - Olešnické muzeum strašidel

Město Olešnice nabízí nejen pro děti zajímavý cíl - muzeum strašidel. Vzniklo ve sklepení bývalé ledárny, kde se od zimy do letních měsíců uchovával led pro řezníky a olešnický pivovar. Sklepení bylo postaveno pod bývalým hřbitovem na počátku 19. století a od poloviny 20. století nebylo využíváno.

 

Při prohlídce vás doprovází reprodukovaný výklad, hudba a strašidelné zvuky. Nové využití našlo sklepení otevřením muzea pověstí Olešnicka v r. 2003. Seznámíte se tak např. s místním Raráškem, Polednicí, Divoženkou, Nevěstou v rakvi, Zrádnou děvečkou, Světluškou apod. Autorem pověstí ve vyprávění je PaedDr. Zdeněk Peša, autorem figurín strašidel a postav Mgr. Blanka Kudová.

 

Vstupenky do muzea jsou k zakoupení v protějším infocentru (což je cca 50 m od muzea strašidel).

 

Fotogalerie: Olešnické muzeum strašidel

/album/fotogalerie-olesnicke-muzeum-strasidel/olesnicke-muzeum-strasidel-jpg1/
/album/fotogalerie-olesnicke-muzeum-strasidel/kat-a-zena-na-pranyri-jpg/
/album/fotogalerie-olesnicke-muzeum-strasidel/a3v4o7112-jpg1/
/album/fotogalerie-olesnicke-muzeum-strasidel/a3v4o7113-jpg1/
/album/fotogalerie-olesnicke-muzeum-strasidel/muzeum-strasidel-olesnice-na-mor-1-80-jpg1/
/album/fotogalerie-olesnicke-muzeum-strasidel/polednice-divozenka-carodejnice-jpg1/
/album/fotogalerie-olesnicke-muzeum-strasidel/rarasek-467x700-jpg1/
/album/fotogalerie-olesnicke-muzeum-strasidel/svetluska-467x700-jpg1/
/album/fotogalerie-olesnicke-muzeum-strasidel/olesnicke-muzeum-strasidel-m-jpg/

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety

27.09.2015 10:45

Fotogalerie a MENU - Tipy na výlety, zábava, akce , hudba, zprávy

 

TIPY NA VÝLETY - ZÁBAVA, ZPRÁVY, RECEPTY

 

Recepty menu    

 Extra zprávy     

 Zábavná videa      

Výlety a atrakce     

    Kinofilmy 2019-16     

  Muzika co letí       

 

 

Vyhledávání

 

HLAVNÍ MENU - TIPY NA VÝLETY

     Výlety a atrakce  

    Recepty - menu 

         Koktejly - menu   

      Zábava - menu      

    Akce a festivaly 

 

NEJNOVĚJŠÍ RECEPTY - TIRAMISU ROLÁDA S AMARETTEM

 

NEJNOVĚJŠÍ PLACENÝ VÝLET - PAPILONIA -MOTÝLÍ DŮM - stovky živých exotických motýlů

 

ATRAKCE PRO DĚTI A ZOO A ZÁBAVNÍ PARKY

 Severní Morava  

 

 

KAM V PRAZE AKTUÁLNĚ ZA ZÁBAVOU ?

 

 

Danky Mňamky - Hlavní jídla

ZAPÉKANÁ ZELENINA

ZAPÉKANÁ ZELENINA

Ingredience: 3 štíhlé cuketky 2 obří mrkve (oloupat) 200g zakysané smetany 100g olomouckých tvarůžků (najemno nastrouhat) 6 vajec sušený česnek sůl, mletý černý pepř máslo na vymazání pekáčku   Příprava:  Jednu cuketu i se slupkou nakrájíme na cca 0,5cm silná...

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

ZADĚLÁVANÉ KACHNÍ ŽALUDKY S DOMÁCÍM KYNUTÝM KNEDLÍČKEM

Ingredience: Cca 1kg kachních žaludků (odblanit a očistit od přebytečného tuku) 1 mrkev 1 petržel 1/4 celeru 1 cibule (neloupat) 1 vetší cibule (nadrobno pokrájet) 100g másla 60g hladké mouky 50ml smetany 6 kuliček nové koření 10 kuliček celého černého pepře 3 bobkové listy 3 lžíce...

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Krůtí nebo jiné vařené maso v zeleninové omáčce

Ingredience: miska krůtího vařeného masa 2 mrkve 1 petržel kousek celeru 1 cibule 400 g sekaných rajčat (konzerva) cca 2 hrnky vývaru z masa 80-100 ml smetany (podle chuti) olej + kousek másla 3 kuličky nového koření bobkový list sůl, pepř    Příprava:  Cibuli a...

KUŘECÍ BÁBOVKA S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ BÁBOVKA S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 6 kuřecích stehenních řízků 300g anglické slaniny (plátky) 2 paprikové klobásy 5 celých syrových vajec 250g strouhaného Eidamu něco zeleného (já dala dvě hrsti mraženého hrášku, ale můžete použít třeba listový špenát) sůl, pepř grilovací...

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Špenát se zakysanou smetanou a bramborové knedlíky se smaženou cibulí

Ingredience: sáček mraženého sekaného špenátu 1 menší cibule 3-4 stroužky česneku zarovnaná lžíce hladké mouky 1-2 lžíce zakysané smetany (podle chuti) 2 lžíce strouhaného parmezánu mléko podle potřeby sůl, pepř, olej    Knedlíky: 600 g vařených studených brambor 60 g...

Zelníky s kuřecím masem

Zelníky s kuřecím masem

Ingredience: 150-200 g vymačkaného kysaného zelí 1 větší brambor cca 150 g kuřecího masa (měla jsem stehenní) 2 vejce 4-5 lžic mléka 4-5 lžic hladké mouky (nevrchovaté) lžička sušeného česneku kmín, pepř, sůl olej nebo sádlo na...

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Kolínka zapečená s třemi druhy sýrů

Ingredience: 300 g kolínek 1 Camembert Niva a uzený sýr podle chuti cca 10 cherry rajčátek 4-5 nožiček kvalitních párků cca 70 g libové uzené slaniny 2 vejce 150 ml smetany nebo mléka plátek másla sůl,...

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

ŠPAGETY SE SLANINOU, SMETANOU A TYMIÁNEM

Ingredience: 400 g špagety 400 g slaniny 100 g sýru Niva nebo Gorgonzola Pár snítek čerstvého tymiánu 1 Smetana 33% Česnek Olej Pepř   Příprava:  Nejprve si uvaříme špagety v osolené vodě s trochou oleje (proti slepení).Slaninu nakrájíme a vypražíme na suché pánvi. Přidáme...

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Šlehaný vepřový řízek se smetanou a sýrem

Ingredience: 500 g mleté vepřové plece 100 g smetany 33 % (půl kelímku) 80 g sýru typu Hermelín (menší balení) 100 g sýru Eidam Gouda sůl, pepř špetka pálivé papriky petrželka (nemusí být) mouka 1 vejce strouhanka (nejlépe ze dvou dnů starých rohlíků) tuk na...

POMALENÉ KRŮTÍ MASO NA PAPRICE S TĚSTOVINOU

POMALENÉ KRŮTÍ MASO NA PAPRICE S TĚSTOVINOU

Ingredience: Cca 1kg krůtího stehenního masa (na větší kostky) 2 středně velké cibule (nadrobno) 4 stroužky česneku (nadrobno) olej 2 lžíce mleté sladké papriky (dala jsem zauzenou) 1 lžička sušeného tymiánu 10 kuliček černého pepře 6 kuliček nového koření 2 bobkové...

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

KUŘECÍ ŠNEKY NA ŠPEJLI S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 4 kuřecí prsní řízky 150g šunky 150g anglické slaniny sůl, mletý černý pepř sušený česnek grilovací koření   Příprava:  Maso rozříznout, rozklepat, z obou stran osolit, opepřit a okořenit, poklást plátky šunky a slaniny, srolovat a alespoň na hodinku, lépe na dvě,...

Žampiony na uzené paprice

Žampiony na uzené paprice

Ingredience: Žampiony Slanina 1 šalotka 1 paprika 1 vývar koření 1 smetana mouka těstoviny - gnochi   Příprava:  Žampiony očistíme a nakrájíme na větší kousky (neloupala jsem). Slaninu nakrájíme na kostičky a šalotku nadrobno. Slaninu rozpustíme a...

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

KUŘECÍ SMĚS S KUKUŘICÍ, PAPRIKOU A PÓRKEM

Ingredience: 4 kuřecí prsa 1 velká cibule 1 malý pórek 1 červená paprika 1 hrst kukuřice Jarní cibulka Sójová omáčka Worcester Kečup Škrobová moučka (Solamyl) Sušený česnek Olej Sůl, Pepř   Příprava:  Do misky si na nudličky nakrájíme kuřecí maso, osolíme, opepříme a...

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Vařené vepřové v omáčce s brambory a žampiony

Ingredience: 1 kg vepřových špic nebo masitých žeber 4-5 větších brambor 300 g žampionů 1 cibule 3 stroužky česneku 1 mrkev  kousek celeru 100 ml smetany (může být i zakysaná) 2 lžíce hladké mouky 5 kuliček nového koření 2 bobkové listy sůl, pepř,...

Holandské řízky - odlehčené

Holandské řízky - odlehčené

Ingredience: 500 g mletého bůčku 150 g uvařených brambor (cca 2 střední) 150 g strouhaného sýru Gouda 100 ml studeného mléka sůl, pepř 1 vejce hladká mouka strouhanka olej na smažení   Příprava:  Bůček smícháme s mlékem a dáme na dvě hodinky do...

Gnocchi, zelí a uzené

Gnocchi, zelí a uzené

Ingredience: 200-250 g uzeného masa (krkovice, plec) 500 g kysaného zelí balení gnocchi (500 g) lžíce sádla 1 cibule kmín, sůl, pepř med nebo cukr vývar nebo voda   Příprava:  Na sádle orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli a na větší kousky nakrájené uzené...

Pikantní dušený bůček s houbami

Pikantní dušený bůček s houbami

Ingredience: 700 g bůčku hrst sušených hub 4-5 žampionů 3-5 dlouhých feferonů (beraní rohy) 1 velká cibule 3 stroužky česneku lžíce kremžské hořčice lžíce dobré sojové omáčky lžička mleté papriky kousek...

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

ČEVABČIČI VE SLANINĚ A TEPLÝ NĚMECKÝ BRAMBOROVÝ SALÁT

Ingredience: Maso: Cca 600g mletého masa (já dala mix hovězího a vepřového) 1 syrová brambora (najemno nastrouhat) 100g strouhaného tvrdého sýra 2 vejce 3 stroužky česneku 2 jarní cibulky (nadrobno) 3 lžíce strouhanky 1 lžička ďábelského koření sůl, pepř mimo to plátky...

Masové kuličky na paprikách a pivu

Masové kuličky na paprikách a pivu

Ingredience: 500 g mletého masa mix  1 vejce 1 střední mrkev 1 menší cibule lžička papriky 50 ml studeného mléka 2-3 lžíce strouhanky pepř, sůl paprika červená, žlutá, bílá 5-6 cherry rajčátek velká cibule 200-250 ml světlého piva 2 lžíce rajského protlaku 2...

ČOČKA NA KYSELO

ČOČKA NA KYSELO

Ingredience: 500 g čočky 3 lžíce sádla 2 lžíce hladké mouky 1-2 lžíce octa Cukr Sůl Voda párek a sázené vejce   Příprava:  Čočku propláchneme, dáme do hrnce, zalijeme vodou a necháme namočenou do druhého dne. Čočku znovu propláchneme,...

OBRÁCENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

OBRÁCENÝ KUŘECÍ ŘÍZEK S BRAMBOROVOU KAŠÍ

Ingredience: 2 velká kuřecí prsa sůl 2-3 vejce strouhanka sádlo nebo olej na smažení bramborová kaše   Příprava:  Maso naplocho rozřízneme na dvě poloviny, všechny 4 plátky lehce naklepeme a z obou stran osolíme. Poté vložíme do strouhanky a důkladně zamačkáme dlaní...

HOUBOVÝ KUBA

HOUBOVÝ KUBA

Ingredience: 2-3 hrsti sušených hub 300 g krupek 3 lžíce sádla + trochu na vymazání pekáče 2 velké cibule 3-4 stroužky česneku 1 lžička kmínu 3 lžíce majoránky 1 lžička tymiánu Zeleninový vývar (bujón) Sůl Pepř   Příprava:  Sušené houby zalijeme horkou...

Kuřecí směs s játry a jablky

Kuřecí směs s játry a jablky

Ingredience: 300 g kuřecího masa (stehenní nebo prsní) 300 g drůbežích jater 1 kyselé jablko 1 cibule 2 stroužky česneku 4 lžíce rajčatového pyré 1-2 lžičky dobré sojové omáčky hrst mraženého hrášku kajenský pepř podle chuti cca...

Špagety vařené s houbami ve vývaru

Špagety vařené s houbami ve vývaru

Ingredience: 300 g špaget malá cibule 2-3 stroužky česneku hrst i dvě sušených hub cca 1200-1300 ml vývaru z kostí nebo masa 1/2 hrnku mléka 3 lžíce strouhaného sýru (Gouda, Niva, parmazán) lžíce másla smetana na zjemnění sůl, pepř,...